Thứ Hai, 15 tháng 6, 2009

The Inner
"I adore art and wish to bring my passion into my paintings. I think art is the most effective tool to express my inner" (2007)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét